2017. március 20., hétfő

Az ácsok és az otthont alapítók védőszentjének ünnepeŐ nem más, mint Szent József. Ünnepét minden évben március 19-én tartjuk.

Józsefről hosszabban csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt 1-2 és Lk 1-2; 3,23). Máshol csak futólag említik, mikor Jézusról a nép véleményét idézik az evangélisták: ,,Nem József fia ez?” (Jn 6,42; Lk 4,22; Jn 1,45) Az evangéliumok egyébként hallgatnak róla. Jézust így nevezték meg: ,,József fia Názáretből”, s ez megfelelt az általános zsidó szokásoknak. Názáretben tehát úgy ismerték Józsefet, mint Jézus atyját.

Nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, ebből arra következtethetünk, hogy még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, József már meghalt.


Nézzük csak, mit mondanak el a gyermekségtörténetek Józsefről. Názáretben lakott, de ,,Dávid házából és nemzetségéből származott” (Lk 2,4). Ez a kifejezés valószínűleg azt jelenti, hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre lépett a fiatal, dávidi származású Máriával, az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között. Még mielőtt a házasságkötésük megtörtént volna, Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, aztán egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye csak feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket. Atyai szerepe abban nyilvánult meg, hogy a Jézus nevet ő adta a gyermeknek.

Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának: ,,Atyja és anyja elcsodálkozott”, ,,szülei”, ,,atyád és én” (2,33.41.48).

A nyugati Egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a 10. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet. Róma is ezt a napot vette át, és először 1479-ben, majd 1621-ben vették föl az általános naptárba.

Forrás: MontázsMagazin

2017. március 10., péntek

Nagyapám pallér volt...

A képen a pallér nagyapám is ott áll a hátsó sorban. (a 20-as 30-as években készülhetett a fotó) Az épületek ma is állnak. Ma Városligeti fasor 8/A - 8/C.

Pallér:
fn. tt. pallér-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a v. ~ja. Az idegen eredetü politor, polier után képzett szó, tulajdonkép oly személyt jelent, ki bizonyos művet vagy műtárgyat fínomabbá, célirányosabbá idomít, csinosít; ezen értelem rejlik a palléroz, pallérozott, pallérozatlan származékokban. Különösen oly személy, ki bizonyos munkásokra fölügyel, s műveiket, munkáikat igazgatja. Útcsinálókra fölűgyelő pallér. A kőmívesek és ácsok között, az építészetben némi ügyességet szerzett személy, ki a legények előtt áll, s az építőmesternek mintegy segéde, s tervének végrehajtója. Kőmívespallér, ácspallér.Ma Városligeti fasor 8/A-8/C


2017. március 2., csütörtök

A megismerés alakulása gyermekkorban – interjú Kökény-Kovács Ildikó építész-pedagógussal

A tapasztaló alany, a tapasztalás folyamata és a tapasztalás tárgya csak együtt van, és ez a három csak az egészből nyer értelmet és ’formát’. Ez a teljes testi-lelki-szellemi jelenlétet feltételező, élő, megismerő figyelmen nyugvó folyamat egyben alkotó tudatfunkció is.
A Gyakorlati utópiák építész konferencia második napjának első előadója, Kökény-Kovács Ildikó volt. Ő volt az, aki bemutatta, hogyan lehet már gyermekkorban felkelteni az érdeklődést az építészet iránt. Már a konferencián felismertem, hogy vele lesznek majd közös dolgaim, úgy az oktatásban, mint az alkotásban. (Míg magam a mozgásukban akadályozott emberekből próbálok az OORI Krehab Klubjában, hetente egyszer alkotó művészeti elfoglaltsággal kihozni a legtöbbet, addig Ildikó a XV. kerületi Hubai Jenő Alapfokú Művészeti Intézményben - a Tehetség pont keretein belül - ’ÉPítő’ játékok címmel vezet foglalkozásokat gyerekeknek, óvodáskortól egészen középiskoláskorig.)

A fenti gondolat része Kökény-Kovács Ildikó ars poeticájának is, akinek példaképe Kokas Klára zenepedagógus, s akinél megértette, művészetet tanítani nem lehet, a tanítás maga kell legyen intuitív figyelmen nyugvó művészet, aminek segítségével szabadlelkű, alkotó emberré növekedhet a tanítvány.

A.Y.: Építész-pedagógus, nem egy hétköznapi szakmapárosítás. Hogyan lettél építész-pedagógus?

K-K.I.: Építészmérnökként végeztem, és tervezőként dolgozom, de amikor három gyermekem kicsi volt, óvodapedagógiát és szociálpedagógiát is tanultam.

A.Y.: Mióta működik, és kik hozták létre a XV. kerületi Művészeti Intézmény-beli ÉPítő játék projektet , ahol alapító tag vagy? Mi volt az indíttatás?

K-K.I.: Egész életünkben, naponta 24 órában kikerülhetetlenül körülvesz minket a természetes és az épített környezet, és soha nem független a tapasztaló alanytól, „benne vagyok”.  Érteni kell, ismerni, olvasni kell tanulni, hogy otthon érezzük magunkat a világban és értően tudjunk szemlélni, és hozzáérni, alakítani, amikor kell.
2011-ben László Tamás építész, országgyűlési képviselő, Noll Tamás építész, kamarai elnök szorgalmazta, hogy az akkor már a XV. kerület Hubay Művészeti Intézményben évek óta népszerű Tehetségpont keretein belül környezetkultúra-építészet foglalkozás is legyen. 


A.Y.: A foglalkozások elméleti hátteréről kérdezlek?

K-K.I.: A világra érkező ember kezdettől fogva figyel és tanul, vele született eredendő érdeklődéssel. Tiszta figyelmével mozgás közben tanulja anyanyelvét, minden érdekes, meg kell figyelni, forgatni, szagolni, kóstolni! És hamarosan a kifejezés is társul hozzá, énekli, mondja, táncolja, meséli, rajzolja, festi a megismert, vagy pontosabban a megismerés alatt lévő világot. Erre nem kell és nem is lehet felszólítani a csecsemőt, kisgyereket, ez fogantatásunkkor ajándékba kapott, velünk született, potenciálisan adott képesség, a világ világossága, értelme, emberi lényegünk fundamentuma. Ilyenkor még a lét teljességében él a földre érkező ember, eggyé válik a megismerés tárgyával, a jel és a jelentés egy. Ebből fokozatosan kikerül és kialakul egy szembenállás megismerés tárgyával – der Gegenstand, mondja tárgyra a német szó, jelezve ezt a szembenállást. Paradoxon, hogy fokozatosan, ahogy egyre többet ad a világ a kisgyermek számára, ez az említett teljesség egyre fogy, egyre veszít belőle, hiszen mit is lehetne a teljességhez hozzáadni?
Akkor elérkezik az idő – 7 éves kor körül – mikor kezdeni kell olvasni tanulni a világot. „Menny betűi, csillagok” – mondja Weöres Sándor - és máshol, egy levelében így töpreng: „hogyan lehet a gyermekpszichéből a művészet segítségével egy megalapozottabb, mélyebb lelki struktúrát alkotni. A gyereklélek spontaneitását és ragyogó tüzét kellene valahogy átmenteni a felnőttkorba”.

Tudati eredetű minden megnyilvánult létező.
„Nincs olyan látható vagy testi dolog, amely ne jelentene valamilyen testetlen vagy szellemi létezőt”.
Ám ma az otthonokból és az iskolákból is gyakorta szívszorítóan hiányzik a szellem realizálásáról való tudás, a természet, a jelenségek, az ember szellemtől való áthatottsága. E nélkül – mert ez az igazság alapja – a szépség és a harmónia lehetősége tűnik el, így nevelkedve már nem tudja az ember, mi is hiányzik, mi a baj, miért olyan idegen és sérült a világ, melyben él.
Hiszen a környezetünk sérültsége nem gyógyítható pusztán társadalmi formák megváltoztatásával, technológiák megváltoztatásával, környezetbarát anyagok felhasználásával,szelektív hulladékgyűjtéssel, noha ezek fontosak, de a világ bensőséges szellemi egységének tapasztalása nélkül nem elég. Nem ismerhető fel a tudati eredet a modern tudományok végletekig elaprózó rendszerezésével, megnevezéseivel sem.  
A megismerés akkor szellemi, ha tudati természete az átélésben nyilvánvalóvá válik. A természet szakrális mélységében való szemlélése az emberi lényeggel együtt, alakítja ki a felelősségteljes, védő szemléletet. 
A megismerés az emberi lényegből indul ki, a szellemből, a pedagógiának onnan kell indítania. 
„Mert a szépséget, mit minden kor keresett, aki érzékelte, magából szabadította fel azt” – figyelmeztet Goethe, a természet szépségét, a formák szépségét keresni önnön emberi lényegünkből kiindulva tudjuk.
Lehet-e mélyebb indíttatása a környezetkultúra nevelésének?
(Az Építő játékok című kiadvány ajánlója)

A.Y.: A másfél-két órás foglalkozások hogyan épülnek fel, mondjuk egy kicsi óvodásnál, illetve a nagyobbaknál?

K-K.I.: A módszer lényegi vonása, hogy nem kész tényeket közvetítünk, (amit haszontalan munkafüzetekbe a pontozott részekre bevésünk), hanem az adott helyzethez a megfelelő hozzáállást keressük. Mert az élet során minden helyzet más és más, mások az emberek, akikkel együtt vagyunk, dolgozunk, mások az anyagok, a körülmények, a lehetőségek és mi is állandóan változunk. Mindig az adott pillanatban kell döntenünk, hogy mi a legjobb, leghelyesebb cselekedet. Egy tiszta figyelmen alapuló morális intuíciót kell fejlesztenünk ehhez. Ehhez az kell, hogy a nevelő fejlessze, képezze magát, lelki gyakorlatokkal is – és ez a belső munka, ami hat. Amit lát a tanítvány, az a jéghegy látható 1/10 része, azt utánozza a felszínen, de amit „vesz”, ami mélységében építi, az a láthatatlan 9/10 rész, ami lélektől-lélekig hat. A kisebbeknél 10-12 éves korig, képekben gazdag mesékbe, jó ritmusú versekbe ágyazottan játszunk – ebből kell fokozatosan az elvontabb magyarázatok és a geometria felé haladnunk. Indításként, ihletforrásként ihletetten született verset hozunk a nagyobbaknál is. Érzékelős-játékokkal segítjük a technikától és a túlságosan kész képektől elnyomott érzékeket. Majd rajzolunk, építünk, nagyobbakkal szerkesztünk is, modellezünk különféle anyagokból.A.Y.: Igazi művészetre való nevelés folyik ezeken az alkalmakon, ahol a megismerés folyamata zajlik. Milyen fogalmak mentén folyik ez a megismerés? Az építészet mellett még társművészeteket és -tudományokat is behívsz a megismerési folyamatokba. Hogyan történik mindez? Honnan hová juttok el korcsoportonként?

K-K.I.:
A két korosztályt (~5-11 és ~11-16 évesek) megszólító foglalkozások interdiszciplináris képességfejlesztés keretében a természetes és épített környezet szemléletének alakítására irányulnak, a megismerés-kifejezés dinamikájának egyensúlyát létrehozva komplex művészeti kifejezési eszközökkel. Ahogy a belégzés és kilégzés is dinamikus egyensúlyban van, a megismerés és kifejezés is így működik.  Az iskolákban a rengeteg megtanulni való mellett a kifejezés elnyomott, azon még külön dolgozni kell, hogy „felszabadítsuk”. Az is hangsúlyos, hogy egymásra figyeljünk, és a – gyakori – közös munkánál együtt, egymást meghallgatva beszéljük meg, hogy lehet megoldani a feladatainkat. A.Y.: Képzelet és forma. A legemlékezetesebb megismerő foglalkozásaidból felidéznél egy-kettőt?

K-K.I.: Mindenkit szeretettel várunk 1-100 éves korig a foglalkozásokra, ahol mindenki résztvevő, nem néző, mert nehéz és töredékes ezeket itt röviden bemutatni. Egyről mesélek egy kicsit: A pantomim-ház: kijelölünk a teremben – vagy ha jó idő van a szabadban – egy teret, ahol együtt építünk fel egy házat. Mondjuk egy erdei tisztáson egy pihenő házat.  Pantomimes mozdulatokkal, jelezzük, hol vannak a falak, a bejárat, az ablakok. És mindenki épít hozzá – egyesével, a többek figyelnek. Bármit építhet hozzá, de pl. az ajtón kell közlekedni, ahol már áll valami, oda nem építhet stb., erre figyelmeztetjük is az építőmestert. A később érkezőknek valaki elmeséli mozdulatokkal kísérve, hogy mi épült eddig. Figyelni kell, és megtartani a képzeleti képet. Jó tornagyakorlat a túl sok kész kép által ellustult képzelőerőnek. Lépcső is készül néha, galéria, vagy emeleti szint- fellépegetünk, és már fent építünk, majd lejövünk a képzeletbeli lépcsőn. Végül lerajzoljuk házunkat, itt lehet hozzá tervezni is újabb részleteket – szárnyal a képzeletük ilyenkor.  


Ars Poetica 
Építészmérnökként diplomáztam, és amikor három gyermekem kicsi volt, óvodapedagógiát és szociálpedagógiát tanultam. De hogy „ki vagyok én?” – abban tanulmányaim felett mindenkor meghatározóbb: mire irányul a figyelmem? 
A megismerés erőivel mit szeretnék tenni?  
Tízéves voltam, mikor karácsonyi ajándékként kaptam szüleimtől Szcepan Jeleński Pitagorasz nyomában című könyvét, melynek matematikai és természeti fejtegetésein eltűnődtem. Ébresztő hatású volt, ahogy a szabályos geometriai idomokat és testeket képzeletemben láttam, az aranymetszés arányait kerestem a természetben. Nem tudtam megérteni, miért nem találom élményeim visszhangját máshol, az iskolákban, vagy olvasmányaimban. Láttam az embereken, Rembrandt festményein, grafikáin, ahogy a mindenség fénye belső fényként átragyog az arcokon, József Attila, Weöres Sándor, Rainer Maria Rilke versein keresztül éreztem, közelebb kerültem az igazsághoz, majd Arany János soraiból megértettem:
„Isten, világ, ember: a tiszta ész / Nyitját ezekhez vágya feltalálni: / De, ami pár évezred óta kész, / Belátta, hogy neki kell megcsinálni.”
Amint egy szoliter tölgyfa eredendő szépségét az adja, hogy nem akarták erővel nyírfává kényszeríteni, vagy más módon sérteni a magában rejlő természetét, csak segítették, ha szükség volt rá; ugyanígy az embert sem lehet erre a növekedésre „betanítani”, ezt az erőt nem kívülről húzzák rá az emberre, akinek önmagában nyugvó eredete, útja és célja van. A szabad, kreatív erőt jó segíteni másokban és magamban is. A jó nevelő, pap, tanító, mester, szerte a világon, minden korokban éreztette a másik emberrel:
„Te vagy a feladat!” 
A segítési lehetőségeket, a metafizikai éberség felkeltését keresem intuitív jelenlétben, terveimben, rajzaimban, írásaimban, a pedagógiai feladatokban, bármely, az emberekkel, a természettel, a világgal való kapcsolatomban.
Budapest, 2017. február
Kökény-Kovács Ildikó


A.Y.: Van egy másik művészoldalad is. Voltak már kiállításaid is. 
A tus és akvarell ’útirajzok’, amelyek szó szerint útközben készülnek? 
Mikor találtál rá erre a műfajra? 

K-K.I.: Ahogy a szónokoknak beszélni kell, retorikát kell gyakorolni, az építésznek rajzolni kell. Vannak, akik fényképekről rajzolnak, szépeket, de valahogy ez nekem nem megy, élőben jó látni. Az utcákat, a tereket, házakat – noha talán évszázadokon át ott állnak, mégis elevenség hatja át, a fények játéka, a levegő páratartalma, érző lények népesítik be, hangok, illatok, szellők, mindez ott keletkezik a rajzzal együtt, a figyelmem is ott keletkezik, együtt vagyunk ilyenkor keletkezésében-eredetében. Ezért közben szépül meg, kinyílik a látvány szépsége, mint egy virág, felnyíló létesülés. Az arra járók meg-megállnak, és sokszor hallottam már, csodálkozva: – Nahát, most látom, milyen szép, pedig erre járok évek óta! Akkor ők is a keletkezésben élik át a látványt, 
Isten gyermekeként részesülve a teremtésből, nem megszokásból, halottként érzékelik. Mert a szépség nem esztétikai kategória, hanem, akkor érezzük valamiről, hogy szép, ha figyelmünkkel valóságteremtőként veszünk részt a keletkezésében, nem elszenvedőként. 


A kiállítások ihletett szövegekkel együtt születtek „Útirajzok”, „Költőien lakozik az ember” és „Határokról határtalanul” címmel.
Kökény-Kovacs-Ildikó - Somogy Krisztina - Csutiné Schleer Erzsébet
az Ezüst Ácsceruza 2014-es díjazottjai

Az Ép-ítő játékokat bemutató kiadványokat Kökény-Kovács Ildikó írta és illusztrálta, építészet-elméleti, pedagógiai írásaiért Ezüst Ácsceruza díjat kapott 2014-ben.

(A képeket Kökény-Kovács Ildikó bocsátotta rendelkezésemre)
2017. március 1., szerda

CSALÁDI KÖR

200 éve született Arany János. A Családi kör című verse számomra az otthon melegét és a szeretetteljes családi életet szimbolizálta már kora gyermekkoromtól kezdve. 

Még szavaló versenyre is beneveztem vele egyszer, amikor az "Arany"-ba jártam általános iskolába.

Több sorát kiragadva a verskörnyezetből használjuk. S amikor használjuk lehet, hogy nem gondoljuk, hogy ebből a versből idézzük. ("E fiúból pap lesz, akárki meglássa!" , vagy "Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!", vagy "Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -" vagy "Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, / Természete már ez magyar embereknek.") 
S e vers hangulata is inspirálta néhány ilyen témájú haiku-kalligráfiámat:


Az ember családja


Emberi közösség

Másokkal megosztott öröm

Összetartozás